fbpx

अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन ४

सामान्य अध्ययन:- ४

नैतिकता, सचोटी आणि योग्यता

या पेपरमध्ये उमेदवारांची सचोटी, सार्वजनिक जीवनातील समंजसपणा, त्याचा समस्या सोडवण्याचा दृष्टिकोन आणि समाजाशी व्यवहार करताना येणाऱ्या विविध समस्या आणि संघर्षांबाबत निर्णय घेण्याबाबत उमेदवारांची वृत्ती आणि दृष्टिकोन तपासण्यासाठी प्रश्नांचा समावेश असेल. प्रश्न हे पैलू निश्चित करण्यासाठी केस स्टडी पद्धतीचा वापर करू शकतात. खालील विस्तृत क्षेत्रे समाविष्ट केली जातील: This paper will include questions to test the candidates’ attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, his problem-solving approach and decision making to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilise the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered:
नैतिकता आणि मानवी संमेलन: मानवी कृतींमधील नीतिशास्त्राचे सार, निर्धारक आणि परिणाम; नैतिकतेचे परिमाण; नैतिकता – खाजगी आणि सार्वजनिक संबंधांमध्ये. मानवी मूल्ये – महान नेते, सुधारक आणि प्रशासक यांच्या जीवनातून आणि शिकवणीतून आलेले धडे; मूल्ये रुजवण्यात कुटुंब, समाज आणि शैक्षणिक संस्थांची भूमिका. Ethics and Human Interface: Essence, determinants and consequences of Ethics in human actions; dimensions of ethics; ethics- in private and public relationships. Human Values – lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators; role of family, society and educational institutions in inculcating values.
वृत्ती/ दृष्टिकोन : समाविष्ट गोष्टी, रचना, कार्य; त्याचा प्रभाव आणि विचार आणि वर्तनाशी संबंध; नैतिक आणि राजकीय वृत्ती; सामाजिक प्रभाव आणि मन वळवणे. Attitude: content, structure, function; its influence and relation with thought and behaviour; moral and political attitudes; social influence and persuasion.
नागरी सेवेसाठी योग्यता आणि मूलभूत मूल्ये, सचोटी, तटस्थपणा आणि निःपक्षपातीपणा, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवेसाठी समर्पण, सहानुभूती, सहिष्णुता आणि दुर्बल घटकांबद्दल सहानुभूती. Aptitude and foundational values for Civil Service, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections.
भावनिक बुद्धिमत्ता-संकल्पना, आणि त्यांची उपयोगिता आणि प्रशासन आणि शासनातील उपयोजन. Emotional intelligence-concepts, and their utilities and application in administration and governance.
भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंत आणि तत्वज्ञानी यांचे योगदान. Contributions of moral thinkers and philosophers from India and the world.
सार्वजनिक प्रशासनातील सार्वजनिक/नागरी सेवा मूल्ये आणि नैतिकता: स्थिती आणि समस्या; सरकारी आणि खाजगी संस्थांमधील नैतिक चिंता आणि दुविधा; नैतिक मार्गदर्शनाचे स्रोत म्हणून कायदे, नियम, विनियम आणि विवेक/ सदसद्विवेकबुद्धी; उत्तरदायित्व आणि नैतिक शासन; शासनामध्ये नैतिक आणि नेकीचा मूल्यांचे बळकटीकरण; आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि निधीमधील नैतिक समस्या; कॉर्पोरेट प्रशासन. Public/Civil service values and Ethics in Public administration: Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in international relations and funding; corporate governance.
प्रशासनातील सचोटी: सार्वजनिक सेवेची संकल्पना; शासन आणि सचोटीचा तात्विक आधार; माहितीची देवाणघेवाण आणि सरकारमधील पारदर्शकता, माहितीचा अधिकार, आचारसंहिता, आचारसंहिता, नागरिकांची सनद, कार्यसंस्कृती, सेवा वितरणाची गुणवत्ता, सार्वजनिक निधीचा वापर, भ्रष्टाचाराची आव्हाने. Probity in Governance: Concept of public service; Philosophical basis of governance and probity; Information sharing and transparency in government, Right to Information, Codes of Ethics, Codes of Conduct, Citizen’s Charters, Work culture, Quality of service delivery, Utilization of public funds,challenges of corruption.
वरील मुद्द्यांवर केस स्टडीज. Case Studies on the above issues.

1 thought on “अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन ४”

  1. माहिती छान दिली आहे..
    PSIR या वैकल्पिक विषयावर माहिती हवी आहे. पुस्तके..
    कृपया, मार्गदर्शन करा.

    Reply

Leave a Comment